City Clerk

 

109 N Main Street
Hartford, WI 53027

109 N Main Street
Hartford, WI 53027

(262) 673-8202

(262) 673-8218

Link: City Clerk Page

Staff
Name Title Email Phone Additional Phone
Kreilkamp, Shanna City Clerk (262) 673-8201